СОНГУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН БҮРТГЭЛ