ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ СОНГУУЛИЙН НЭР ТОМЪЁОНЫ ТОЛЬ БИЧИГ

Тус толь бичиг нь түгээмэл хэрэглэдэг сонгуультай холбоотой Монгол дохионы хэлээрх 130 үг, Олон улсын дохионы хэлээрх 80 үгийн сантай болно. Үгсийн сангийн жагсаалт болон цагаан толгойг https://www.ptamongolia.org цахим хуудаснаас үзнэ үү. Энэхүү толь бичгийг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш, эцэг эхийн холбоо ТББ бүтээв.