Нэр дэвшигчийн баримт бичгийг хүлээн авах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн