СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ АЖИЛТНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАН ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВСАН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЖАГСААЛТ