2014 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд 2014 оны 10-р сарын 31-ны байдлаар өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шинжтэй нийт 128 өргөдөл гомдол ирсэн байна.

Эдгээр өргөдөл гомдлыг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэж хариу өгч ажилласан болно.