2014 эхний хагас жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл

2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагуудаас нийт 68 өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.