Сонгуулийн ерөнхий хорооны төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын мэдээлэл