Сонгуулийн ерөнхий хорооны худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл