Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг энд дарж татаж авна уу?