Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн төсвийн гүйцэтгэл /Урьдчилсан байдлаар/

Үзүүлэлт, зардлын агуулга Төсөв Гүйцэтгэл Үлдэгдэл
1 Төрөл бүрийн үнэмлэх, нэр дэвшигчийн хамгаалалтын зардал, түүнчлэн саналын хуудас, сонгуулийн дүн, мэдээний маягт, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо, сонгуулийн хэсгийн хороодын албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тамга, тэмдэг, лац, сонгогчийг бүртгэх, санал авах, тоолох, дүн гаргах ажиллагаанд хэрэглэх техник, тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн сэлбэг хэрэгсэл, программ хангамж, тусгай тэмдэглэл хийх хэрэгсэл болон тэдгээрийг худалдан авах, түрээслэх, ашиглах, хамгаалах, хадгалах, засвар үйлчилгээ хийх, хэвлэх, үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хүргэх, санал хураалтын дүнгийн мэдээ дамжуулах зардал /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 10.1.1 дэх заалт/ 4740460748 3603246435 1137214313
2 Саналын хайрцаг хийх, хүргэх, сонгуулийн хэсгийн хороодын ажиллах болон санал авах байрыг тохижуулах зардал /Хуулийн 10.1.2 дахь заалт/ 703680000 527334264.3 176345735.7
3 Сонгуулийн тухай хууль тогтоомж болон сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон эрх зүйн бусад акт, гарын авлага, сургалт, сурталчилгааны материал хэвлэх, хүргэх зардал /Хуулийн 10.1.3 дахь заалт/ 733973292 467752972 266220320
4 Сонгуулийн хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд, мэдээллийн технологийн багийн гишүүн, даамал, нөөц даамлын сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон сургалтын зардал /Хуулийн 10.1.4 дэх заалт/ 312974440 264977303 47997137
5 Сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах болон сонгууль зохион байгуулах, түүний бэлтгэл ажлын явц, хугацааны талаар сонгогчдыг мэдээллээр хангах арга хэмжээний зардал /Хуулийн 10.1.5  дахь заалт/ 373080000 305244898 67835102
6 Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлсэн улс төрийн нам, хамтарсан намууд болон нэр дэвшигчийн сонгуулийн санхүүжилт, зарцуулалтыг хянан шалгахад гарах зардал /Хуулийн 10.1.6 дахь заалт/ 8000000 0 8000000
7 Сонгуулийн хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүн, мэдээллийн технологийн багийн болон ажлын хэсгийн гишүүн, даамал, нөөц даамлын тухайн сонгуулийн хороонд ажилласан хугацааны мөнгөн урамшуулал, хоолны зардал /Хуулийн 10.1.8 дахь заалт/ 5685110000 3614983456 2070126544
8 Сонгуулийн хороодын бичиг хэрэг, шуудан, холбоо, унаа, албан томилолтын зардал /Хуулийн 10.1.9 дэх заалт/ 2396229324 1731941836 664287487.9
9 Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авахтай холбогдон гарах зардал /Хуулийн 10.1.10 дахь заалт/ 393529400 346095939 47433461
10 Дахин болон нэмэлт санал хураах, ээлжит бус болон дахин сонгууль явуулах,  онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед гарч болзошгүй зардал /Хуулийн 10.1.7, 10.1.11, 12.3 дахь заалт/ 499809600 113477878 386331722
НИЙТ ДҮН 15846846804 10975054981 4871791823