2013 оны 2-р улирлын тайлан

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
/2013 оны 2 дугаар улирал/


ҮЗҮҮЛЭЛТ Гүйцэтгэл
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЗЭЭЛИЙН ДҮН 8,838,237,022.89
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  8,838,237,022.89
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 8,838,237,022.89
Бараа, үйлчилгээний зардал 8,837,720,842.89
Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 156,761,561.35
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 141,345,275.61
        Үндсэн цалин 132,979,877.61
        Унаа хоолны хөнгөлөлт 8,365,398.00
Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 15,416,285.74
       Тэтгэврийн даатгал /7%/ 9,810,363.65
       Тэтгэмжийн даатгал /05%/ 700,740.26
       ҮОМШ өвчний даатгал /1%/ 1,401,480.52
       Ажилгүйдлийн даатгал /0.5%/ 700,740.27
   Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж /2%/ 2,802,961.04
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 8,680,959,281.54
   Бичиг хэрэг 1,314,315.00
   Тээвэр шатахуун 13,909,250.00
   Шуудан холбоо 7,398,427.51
   Дотоод томилолт 1,413,360.00
   Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ 15,513,528.00
   Ном, хэвлэл авах 435,976.00
   Төлбөр хураамæ болон бусад зардал 1,699,656.00
   Байрны түрээсийн зардал 23,654,400.00
   Сонгуулийн зардал 8,615,620,369.03
Урьд оны төсвийн хэмнэлт зарцуулалт 0.00
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 516,180.00
    Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 516,180.00
        Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0.00
        Шагнал урамшуулал 516,180.00
   Гадаад шилжүүлэг 0.00
        ОУ-ын гишүүний татвар 0.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 16,401,505,132.00
Төсвөөс санхүүжих 16,401,505,132.00
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үйлдэгдэл 0.00
Үйл ажиллагааны бус орлого 0.00
Мөнгөн хөрөнгиийн эцсийн үлдэгдэл 7,563,268,109.11
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 26
   Удирдах ажилтан 4
   Гүйцэтгэх ажилтан 22