Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны төсөв

Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2013 оны төсвийн хуваарь

/мян.төг/
Зардлын төрөл 2013 хуваарийн өөрчлөлт 05-27
I.  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 18034768.4
II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 18034768.4
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 17900968.4
   Бараа, үйлчилгээний зардал 17892563.4
     Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 349714.1
      Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 38468.5
     Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 17504380.8
     Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 8405
         Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 7000
          Гадаад шилжүүлэг 1405
                Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар 1405
     ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 133800
        1. Дотоод хөрөнгө оруулалт 133800
           Тоног төхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөp санхүүжих 133800
 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 18034768.4
           Төсвөөс санхүүжих 18034768.4
             БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2
                   Төсвийн байгууллага 2
                АЖИЛЛАГСАД БҮГД 26
                   Удирдах ажилтан 4
                   Гүйцэтгэх ажилтан 22