Аймаг, Нийслэлийн сонгуулийн хороодыг татан буулгах тухай