Нэмэлт санал хураалт явуулах, зардал шийдвэрлэх тухай