Саналын хуудасны тоо, загвар батлах нэгдсэн дугаар тогтоох тухай