Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай