Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг шинэчлэн батлах тухай