Санал авах байранд тавигдах ерөнхий шаардлага, санал авах байр бэлтгэх заавар батлах тухай