Тогтоолын хавсралтад, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай