Зардлын явцын тайланг хүлээн авах тухай зарлал

Нам, эвсэл санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт буюу 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн дотор, нэр дэвшигч санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан буюу 2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн дотор зардлын тайландаа хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.