Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал өгөх