Сонгуулийн үеийн сурталчилгаатай холбоотой зарим зохицуулалт
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо олон нийтийн радио, телевизээс ирүүлсэн сурталчилгааны төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь, цагийн талаарх саналыг хянан үзсэний үндсэн дээр сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс долоогоос доошгүй хоногийн өмнө буюу 2021 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс өмнө батална.

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цагийн хуваарьтай танилцана уу.