Санал хураалтын ирцийн мэдээний маягт, загвар батлах тухай