Сонгуулийн хороонд ажиллах төрийн албан хаагчид тавигдах шаардлага батлах тухай