Сонгогч саналаа өгснийг илэрхийлэх тэмдэглэгээ хийх заавар батлах тухай