Гадаад улсад байгаа сонгогчийн санал авах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан тухай тэмдэглэлийн загвар батлах тухай