Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хүргүүлэх, хадгалах, хамгаалах журам батлах тухай