Сонгууллийн баримт бичиг бүртгэх журам батлах тухай