2020.09.02-ны өдрийн 283-р тогтоол Саналын хуудасны загвар батлах тухай