Сонгуулийн зардлын тайлан

Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, нэр дэвшигч нь сонгуулийн зардлын тайланг холбогдох журмын дагуу гаргаж, хувийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад нэр дэвшигчид 2020.11.14-ний дотор, нам, эвсэл 2020.11.29-ний дотор хүргүүлнэ.