2020.6.25-ны өдрийн 278-р тогтоол "Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн дүнг Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх тухай"