СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 69-р тогтоол "Монголын Ногоон нам, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"