СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 71-р тогтоол "Бие даан нэр дэвшигчийг бүртгэж, үнэмлэх олгох тухай"