СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 72-р тогтоол "Ц.Энхжаргал, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"