СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 75-р тогтоол "Т.Мягмарсүрэн, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"