СЕХ-ны 2020.5.22-ны өдрийн 78-р тогтоол "Д.Батбаяр, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"