СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 81-р тогтоол "Бие даан нэр дэвшигчийг бүртгэж, үнэмлэх олгох тухай"