СЕХ-ны 2020.5.25-ны өдрийн 86-р тогтоол "Д.Алтанхуяг, Нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай"