СЕХ-ны 2020.5.26-ны өдрийн 175-р тогтоол "Монголын Ногоон нам, Нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай"