СЕХ-ны 2020.5.26-ны өдрийн 176-р тогтоол "Монголын Ногоон нам, Нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзах тухай"