СЕХ-ны 2020.6.01-ний өдрийн 181-р тогтоол "Хөгжлийн Хөтөлбөр нам, Нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай"