СЕХ-ны 2020.6.01-ний өдрийн 198-р тогтоол "Нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрийг хүчингүй болгож, нийтэд мэдээлэх тухай"