Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлан гаргах, сонгуулийн зардлын тайланд аудит хийх, хянах, дүнг нийтэд мэдээлэх, танилцуулах журам