Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, хүлээлцэх журам