ТББ сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт хийх журам