Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг, тэмдэглэл хөтлөх журам