Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам