Мэдээллийн технологийн багийн гишүүн, даамалд сургалт явуулах, гэрчилгээ олгох журам