2018 оны 4-р улирлын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2018 оны 4-р улирлын буюу 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагаас нийт 2-н өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.