2018 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2018 оны 3-р улирлын буюу 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагаас нийт 13-н өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.